Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia KD Radimov

Obec Radimov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Radimov – stavebné úpravy (zateplenie)
budovy Kultúrneho domu“

Príloha 2 Výkaz výmer

Príloha 1 PD

Výzva na súťaž_Radimov A1