Úradná tabuľa

Poklady pre územný plán obce Radimov

Textová časť

Grafická časť

Návrh VZN 2021

Návrh VZN pre rok 2020

Registrácia chovu ošípaných

Opatrenia COVID-19 platné od 250920OBEC  RADIMOV

908 47 Radimov 44

IČO: 00 309 893

                                                V y h l a s u j e    

Verejnú obchodnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods.1 písm. a/ ods.9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj 19 pozemkov vo vlastníctve obce Radimov, určených na individuálnu stavbu rodinných domov v lokalite IBV  II. etapa za OcÚ Radimov „Párovce“.

Ďalšie informácie podá: Obec Radimov, kontakt 034/668 3938, 0911/083 938

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senici

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici podľa zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje občanov o povinnosti registrácie chovov hospodárskych zvierat a registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu (domáca zabíjačka). Postup registrácie ako aj odpovede na niektoré možné otázky sú v prílohe. Viac informácií chovatelia získajú na tel. č. 034/6512881

Obsadenie pracovnej pozície

Obec Radimov príjme do pracovného pomeru pracovníka na údržbu a pomocné práce na majetku vo vlastníctve obce Radimov. Požiadavky:

  •    štruktúrovaný životopis
  • doklad o vzdelaní – výučný list
  • vodičský preukaz skupiny „B“
  • zručnosť
  •   flexibilita
  • komunikatívnosť
  •  bezúhonnosť

Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu doručia žiadosť do 25.4.2019 na adresu: Obec Radimov, 98 47 Radimov 44

Zverejňovanie

Ustanovenie § 5b upravuje povinnosti zverejňovania objednávok tovarov a služieb, a faktúr na tovary a služby. Zároveň obsahuje splnomocnenie pre vládu ustanoviť, ktoré objednávky a faktúry sa vzhľadom k hodnote tovarov a služieb nezverejňujú.

Doplnený § 10 ods. 3 ustanovuje, že obchodné tajomstvo nemôže byť prekážkou zverejnenia zmluvy keď hovorí: „(3) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1.“

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 www.radimov.samospravaonline.sk

_banner_1_white