Predaj pozemku v obci

Predáva sa parcela v k.ú. obci Radimov okres Skalica. Ide o parcelu registra E 3531/8 v podiele 1/2. Výmera parcely je 2640 m2. Druh a spôsob využitia je orná pôda. Pozemok je umiestený mimo zastavaného územia obce. Číslo LV 216. Cena za m2 je 5 eur. Záujemcovia hláste sa na tel.č.0905 421 222