Zasadnutie OZ – Zrušenie

Dňom 13.08.2021 bolo zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva na stredu 18.08.2021. Z dôvodu ospravedlnenia sa nadpolovičnej väčšiny poslancov z neúčasti na OZ, by bolo OZ neuznášania schopné. Z tohto dôvodu sa OZ uvedený deň ruší. Termín ďalšieho OZ bude oznámený v zmysle zákona.