oznam

Upozorňujeme občanov na prísny zákaz pálenia haluzoviny. Orezané časti stromov a kríkov z jarného orezu sú občania povinný vyvážať do pristaveného kontajnera za pohostinstvom vedľa požiarnej zbrojnice. Kontajner je pristavený do 31.3.2019.