Zápis do 1. ročníka

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí predškolského veku, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez prítomnosti detí v dňoch: 19.4.2021 od 12.00 – 16.00 hod.

20.4.2021 od 9.30 – 13.00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy, ktorá bude k dispozícii od pondelka 12.4.2021. S podpísanou prihláškou od oboch rodičov, rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom k nahliadnutiu s dostaví v stanovených termínoch do budovy školy k zápisu dieťaťa do 1.ročníka.

Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, k prihláške treba doložiť písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Zápis bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení. Zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní a dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom. Podrobné informácie o zápise nájdu rodičia na webovej stránke školy.