Menu
Obec Radimov
Radimov
Obec Radimov
rozšírené vyhľadávanie

História DHZ

Podľa zápisnice napísanej 29. októbra 1888 v obci Radimov pri príležitosti konania radnej schôdze obecnej bol prejednávaný o. i. i bod vyhlásenia vzniku požiarnej jednotky a odhlasovanie financií na zakúpenie prostriedkov pre požiarnu jednotku.

Výsledok uznesenia:

Pre vznikajúcu požiarnu jednotku ako i na zakúpenie požiarnych prostriedkov sa odsúhlasuje 360 forintov. Táto finančná čiastka bude pokrytá takto: Vanyek Antol 100 fórintov, Masarik János 50 fórintov a zbytok z obecných daní.

Na mimoriadnej obecnej schôdzi dňa 7. februára 1889 konanej v Radimove bolo nasledovné jednanie:

Na základe vládneho nariadenia sa zriaďuje 12 členná dobrovoľná požiarnická jednotka, na účet ktorej sa okamžite odsúhlasuje 200 a okrem toho na účet obce sa zakúpi požiarnická výbava.

Dňa 15. apríla 1889 z príležitosti konania mimoriadnej obecnej schôdze v Radimove bol prejednaný poriadok pravidiel Radimovskej požiarnej jednotky.

Výzbroj je uložená v dome Havlových (teraz dom Martina Vaňka). Kedy bolo postavené hasičské skladisko (špričarňa) sa presne nevie. Starí ľudia ho pamätajú ešte dávno pred 1. svetovou vojnou. Slúžilo aj ako nocľaháreň a strážnica pre maďarských žandárov. Stálo v Zámostiu pri potoku. Zváľané bolo v roku 1942, keď muselo ustúpiť novej ceste.

Požiarna jednotka sa v čase 1. svetovej vojny pravdepodobne rozpadla. Obnovuje sa až po oslobodení.

Od 25. augusta 1922 je vedený pokladničný denník.

Predsedom zboru je Štefan Ivánek

Veliteľ – Severín Jurkovič

Pokladník – Tibor Bajan

Výstroj a výzbroj kupujú z vlastných prostriedkov. Iné zdroje prijmov sú pomerne nízke. Poriadajú časté zábavy a hrajú divadlá. Len v roku 1923 poriadaním 7 tanečných zábav získajú príjem 1566 Kč. Od obce je to len 231 Kč.

30. júla 1924 vlastnia razítko za 18 Kč. Pokladničný denník každý rok kontroluje obvodný notár z Unína. Tento prispel v roku 1925 do pokladne milodarom 7 Kč.
Na konci roku 1925 hotovosť činí 5 227,32 Kč. Na tú dobu pekné peniaze.

9. júla 1927 platia za výzbroj, hadice, atď. 998,58 Kč. 29. marca 1929 objednávajú k čim skoršiemu dodaniu 16 slávnostných rovnošiat, kompletných, z látky č. 260. 25. apríla 1931 je tu objednávka na pracovné rovnošaty. V roku 1931 sa koná prvé veľké hasičské cvičenie v Radimove za účasti hasičov z Holíča, Gbelov, Unína a Vlčkovan. Za zdarný priebeh cvičenia odovzdajú veliteľovi Záslužný bronzový kríž za 46,80 Kč.

V tom istom roku sa zúčastňujú cvičenia v Gbeloch a v Holíči. Roku1932 sa zúčastňujú ukážkového cvičenia v Hodoníne. 23.1.1933 sa koná zbierka na pozostalých po zomrelom bratovi Kornelovi Sentešovi z Močidlan. 10.9.1933 pozvanie na verejné cvičenie Holíč. 26.10.1933 – pozvánie na posviacku hasičského skladiska v Močidlanoch. 8.11.1933 horí Chocholáčkových stodola.

Ručná hasičská striekačka, zakúpená obcou ešte pred prvou svetovou vojnou, začína byť poruchová. 20. mája 1937 nové čerpadlo na striekačku vymieňa Václav Kosíř z Lužic za 60 Kč.

15. septembra 1937 zasiela Okresná hasičská jednotka Holíč samaritánske legitimácie.

Bratský Dobrovoľný hasičský sbor v RADIMOVE

hore