IBV

OBEC  RADIMOV, 908 47 Radimov 44, IČO: 00 309 893

V y h l a s u j e    

Verejnú obchodnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods.1 písm. a/ ods.9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj 19 pozemkov vo vlastníctve obce Radimov, určených na individuálnu stavbu rodinných domov v lokalite IBV  II. etapa za OcÚ Radimov „Párovce“.

Ďalšie informácie podá: Obec Radimov, kontakt 034/668 3938, 0911/083 938

NOVÉ BÝVANIE V RADIMOVE

Stavebné pozemky o rozlohe 700m2 * 45,00 €/m2

NOVÉ BÝVANIE V RADIMOVE Stavebné pozemky o rozlohe 700 m2 45 €/m2

Územné rozhodnutie IBV II. etapa

Územné rozhodnutie IBV II. etapa – zmena