Všetky príspevky Referent 2

Lekár

MUDr.Landl od 26.7.2021 do 30.7.2021 neordinuje. Zástup pre deti MUDr.Vicenová – Skalica, pre dospelých MUDr.Uhlíková – ZS Holíč. Sestra na ambulancii od 6.30 – 12.30 hod.

Urbarníci v uníne

Dňa 1.8.2021 o 14.00 hod. sa v Kultúrnom dome v Uníne uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Urbarníci v Uníne. Prezentácia členov bude pol hodiny pred začiatkom zhromaždenia. Kto sa nemôže zúčastniť rokovania valného zhromaždenia, môže sa nechať zastupovať na základe písomného splnomocnenia inou osobou.

SMÚtoČnÁ správa

Dňa 7.7.2021 nás navždy opustila p.Vlasta Slezáková rod.Vaňková vo veku 79 rokov, posledne bytom Senica. Posledná rozlúčka bude v Dome smútku Radimov dňa 9.7.2021. Sv.omša o 13.00 hod.

Lekár

MUDr.Landl od 7.7.2021 – 9.7.2021 nebude ordinovať. Zástup (len akútne stavy) pre deti MUDr.Dugová, pre dospelých MUDr.Uhlíková – ZS Holíč. Sestra na ambulancii od 6.30 – 12.30 hod.

Pomoc Morave

Pod záštitou obcí Radimov, Petrova Ves a Letničie bol zriadený transparentný darovací účet pre obyvateľov obcí na Morave postihnutých tornádom. číslo účtu: SK08 5600 0000 0026 5298 3021 Finančné príspevky môžete posielať na uvedený účet do 15.8.2021

Lekár

Od 24.6.2021 t.j. štvrtok až do odvolania MUDr.Landl nebude útorky a štvrtky ordinovať. Sestra na ambulancii v týchto dňoch od 6.30 -12.30 hod.

Roľnícke DruŽstvo petrova ves

Predstavenstvo Roľníckeho družstva Petrova Ves pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu družstva, ktorá sa bude konať 22.6.2021 t.j. v útorok o 10.00 hod. v Kultúrnom dome Petrova Ves. Odchod autobusu od autobusovej zastávky o 9.30 hod.