Všetky príspevky Referent 2

Oznam Lekár

Oznamujeme občanom, že od 16.4. -21.4.2021 MUDr.Landl nebude ordinovať. Sestra na ambulancii denne od 6.30 – 12.30 hod. Zástup dospelých MUDr.Uhlíková, deti MUDr.Dugová ZŠ Holíč, treba si vopred telefonovať.

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje rodičom detí predškolského veku, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční bez prítomnosti detí v dňoch: 19.4.2021 od 12.00 – 16.00 hod.

20.4.2021 od 9.30 – 13.00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy, ktorá bude k dispozícii od pondelka 12.4.2021. S podpísanou prihláškou od oboch rodičov, rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom k nahliadnutiu s dostaví v stanovených termínoch do budovy školy k zápisu dieťaťa do 1.ročníka.

Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, k prihláške treba doložiť písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Zápis bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení. Zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní a dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom. Podrobné informácie o zápise nájdu rodičia na webovej stránke školy.

Testovanie COVID 19

Dňa 2.4.2021 t.j. v piatok bude testovanie na COVID 19 v KD Unín od 8.00 – 15.00 hod. Obedňajšia prestávka od 12.00 – 12,30 hod.

Dňa 3.4.2021 t.j. sobota bude testovanie na COVID 19 v KD Petrova Ves od 8.00 – 13.00 hod.

Test vykonaný od 1.4.2021 – 4.4.2021 platí do 11.4.2021

Oznam

Rímskokatolícky farský úrad v Uníne oznamuje občanom, ktorí si chcú dať posvätiť pokrmy na Bielu sobotu, môžu tak urobiť po súkromných obradoch o 17.30 hod. pred kaplnkou sv.Barbory v Uníne.

Smútočná správa

Dňa 24.3.2021 nás navždy opustil náš spoluobčan p.Izidor Vanek vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka bude 27.3.2021 o 13.00 hod. na miestnom cintoríne. Česť jeho pamiatke.