Urbarialna spoločnosť – PS Radimov

PONUKA

Urbariálna spoločnosť-pozemkové spoločenstvo Radimov ponúka na prenájom urbariálne pozemky vo vlastníctve členov Urbariálnej spoločnosti- pozemkové spoločenstvo Radimov.    

       Ťažbová a pestovná činnosť sa bude riadiť podľa platného zákona o lesoch a dodržiavania platných predpisov o ochrane lesa.         

Zabezpečí výkon odborného lesného hospodára v zmysle zákona o lesoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.         

                  Predloží cenu za 1m3 bez DPH vyťaženého dreva.                    

Zabezpečí úhradu dane z nehnuteľnosti v zmysle platných právnych predpisov. Zabezpečí prenechanie poťažbových zbytkov na spracovanie pre členov Urbariálnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Radimov.

Ponuky a návrhy môžu záujemcovia predkladať Urbariálnej spoločnosti – PS v Radimove do 31.3.2019.