Všetky príspevky Referent

Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia KD Radimov

Obec Radimov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Radimov – stavebné úpravy (zateplenie)
budovy Kultúrneho domu“

Príloha 2 Výkaz výmer

Príloha 1 PD

Výzva na súťaž_Radimov A1

OZNAM – Výstava

ZO SZCH Unín poriada dňa 25. novembra 2017 zájazd na výstavu hydiny do Nitry. Cena 10 € prihlásiť sa môžete u p. Karasovej Cecílie Unín č.p. 242 mobil: 0903/145507.

OZNAM – Elektrina

ZSE oznamuje občanom, že v dňoch 20.10 2017 od 13.00 hod do 16.00 hod a 21.10.2017 od 9.00 hod do 11.00 hod bude prevedený odpis elektriny všetkých dodávateľov. Ten kto nemá voľne prístupný elektromer nech odpis umiestni na viditeľné miesto.

OZNAM – BVS

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam že dňa 3.-4.10.2017 budeme prevádzať preplach prívodu a vodovodnej siete v čase od 7,00 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z tohto dôvodu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality vody a zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

OZNAM

Obec Radimov oznamuje občanov, že vyhlasuje dražbu na 6 m3 dreva. Záujemcovia nech sa dostavia dňa 29.9.2017 o 17.00 hod do malej sále KD, kde dražba prebehne.