OZNAM – Lekár

Ordinácia MUDr. Landla oznamuje, že v útokor dňa 21.11.2017 lekár aj sestra od 9.00 hod do 12.30 hod; streda 22.11.2017 lekár aj sestra od 7.00 hod do 10.00 hod; štvrtok 23.11.2017 lekár neordinuje zastupuje MUDr. Rak – dospelých, deti MUDr. Dugová, sestra bude prítomná od 9.00 hod do 12.30 hod; piatok 24.11.2017 lekár neordinuje zastupuje MUDr. Šulc – dospelých, deti MUDr. Dugová sestra bude prítomná od 6.30 hod do 10.30 hod.; Pondelok 27.11.2017 lekár od 6.00 hod do 10.00 bod, sestra bude prítomná v obvyklom pracovnom čase.

Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia KD Radimov

Obec Radimov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Radimov – stavebné úpravy (zateplenie)
budovy Kultúrneho domu“

Príloha 2 Výkaz výmer

Príloha 1 PD

Výzva na súťaž_Radimov A1